Politika kvaliteta organizacije


Politika kvaliteta VSI "SOMBOR" je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca, i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika kvaliteta se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.

Politika kvaliteta VSI "SOMBOR" zasniva se na sledećem:

Uvažavamo korisnike naših usluga na taj način što razumemo i balansiramo njihove potrebe i pružamo tačnu, brzu, jeftinu i kvalitetnu uslugu, ali ne na štetu kvaliteta.